مژده به پايه هشتمي ها

دسته بندی : خبر,

دفتر تاليف اعلام نمود اوايل شهريور كتاب هاي پايه هشتم به دست دانش آموزان خواهد  رسيد.

و اعلام نمود : بچه هاي تيزهوشان  و نمونه دولتي در پايه هشتم  نيز امكان دارد امسال آزمون تايين سطح گرفته شود ولي اين خبر كاملا به صحت نرسيده و فقط امكان اين كار وجود دارد.

                                                                                                              

                                   

برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/5/22 - 17:46 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :


کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود فايل

115.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اول-  فایل دومفایل سومفایل چهارم-فایل پنجمفایل ششمفایل هفتمفایل هشتمفایل نهم

123

فرهنگ و هنر

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اول-  فایل دومفایل سومفایل چهارم-فایل پنجم

122

مطالعات اجتماعی

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دومفایل سومفایل چهارم-فایل پنجمفایل ششمفایل هفتمفایل هشتمفایل نهمفایل دهمفایل یازدهم

125

عربی

01/05/93

دوم متوسطه

فایل اول -فایل دوم- فایل سومفایل چهارم-فایل پنجم-فایل ششمفایل هفتم

127

تفکر و سبک زندگی

01/05/93

دوم متوسطه

فایل اول - فایل دوم
121.1

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

دوم متوسطه

فايل اول

124انگلیسیدوم متوسطهفايل اول - فايل دوم -فايل سومفايل چهارم-فايل پنجمفايل ششمفايل هفتم

124.1کتاب کار انگلیسیدوم متوسطهفايل اول - فايل دوم

126آموزش قرآندوم متوسطهفايل اولفايل دومفايل سومفايل چهارم

       
بازگشت به لیست


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/5/22 - 17:42 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

نمونه سوالات نوبت دوم عربي

دسته بندی : نمونه سوالات,
جهت دريافت كليك كنيد بر قسمت بالا

برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/31 - 09:04 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

نمونه سوالات فارسي نوبت دوم1 پايه هفتم

دسته بندی : نمونه سوالات,


1-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) مثنوی معنوی ،سروده شاعر بزرگ ایران ................است.

ب) به ...............عنوان پدر شعر نو را داده اند وبه ..............عنوان بنیان گذار شعر کودک در ایران را داده اند.

پ) خواجه عبدالله انصاری به ...............لقب یافته است.

ت) بیشتر قطعات  این شاعر................به صورت مناظره است.

ث) واژه هایی که هم معنا هستند ..........وواژه هایی که تلفظ یکسان واملا وکاربرد متفاوت دارند ........نامیده می شوند.

ج) ..............روشنگر بزرگ معاصر وصاحب اثر مهم "کویر" است.

چ) مخالف واژه " مقتدر " کلمه ...........است.

2- مصرع دوم " قلب سرشار از عطوفت تو " کدام گزینه است؟

الف) خرم از تو بهار ایمان است          ب) روشن از آفتاب قرآن است

   پ)   برق رنگین کمان امید است         ت) باغ آیینه گون توحید است


3-گونه گفتاری  یا محاوره ای  را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

الف) به هیچ وجه نباید استفاده کرد          ب) در داستان ها

        پ)   در نقل قول ها وسبک های ویژه        ت) همواره می توان به کار برد

4- آرایه های ادبی  هر کدام از مصراع ها را جلوی خودش بنویسید .

(تلمیح- واج آرایی- تکرار- تضاد- تشخیص- تشبیه- مناظره- سجع- شبکه معنایی- ضرب المثل)

الف) بردرختی شکوفه ای خندید ................

ب) دانایی ده که از راه نیفتیم وبینایی ده که در چاه نیفتیم . .............

پ)می خواهم مثل لبخند باز شوم ................

ت) تو را  آسودگی باید مرا رنج. .................

ث) گفت وگوی دو یا چند شخصیت  ، در اثر ادبی................

ج) من به شما دروغ نمی گویم ، شما هم به من دروغ نگویید. ...................

چ) زنگ تفریح را که زنجره زد       باز هم در کلاس غوغا شد................

ح) توی گلدسته های یک گنبد          روز وشب زایر حرم باشیم.................

خ) آزموده را آزمودن خطاست.................

د) ای یاد تو مونس روانم               جز نام تو نیست بر زبانم  ..................

5- معنی ومفهوم ابیات وعبارات زیر را بنویسید.

الف) نگردد شاخک بی بن برومند         زتو سعی و عمل باید زمن پند

ب) این درختانند همچون خاکیان       دست ها برکرده اند از خاکدان

پ) ای تن ! رنج از بهر خدای بکش.

ت) ای هست کن اساس هستی           کوته زدرت دراز دستی

6- کلمه ها را معنی کنید.

بخسب: ............زنجره: ...............معرفت:.............زایر :.................

متعبد:...............عنایت:................کام:.................مستجاب:...............

7- در مصراع " خرم از تو بهار ایمان است "

الف) تشبیه کدام است؟....................ب) متمم کدام است؟..............................

8-منظور از ضمیر" خود " ، در مصراع اول ودوم این بیت چیست؟

از ظلمت خود رهاییم ده     با نور خود آشناییم ده

9- با توجه به شعر ، موارد خواسته شده را بنویسید.

سعدی شیرین سخن ] گفت به فصل بهار ] خوب جهان را ببین] هر چه ببینی کم است ] برورق سبز برگ ] خط خدا را بخوان.

الف) نهاد..............ب)متمم..............پ) مسند..............ت) مفعول................

10-با توجه به بیت مقابل بنویسید این بیت ، چند جمله دارد وزیر فعل خط بکشید.

هجوم فتنه های آسمانی          مرا آموخت علم زندگانی

11- عبارت زیر را از زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

( سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم ویک گوشه بهش جا بدم.)

12- اگر بیت روبه رو را به زاویه دید سوم شخص تبدیل کنید ، چند کلمه تغییر می کند؟

"  نگشت آسایشم یک لحظه دمساز     گهی از گربه ترسیدم گه از باز "

13- چه عاملی بر اعتبار وارزش کلام می افزاید؟

الف) رونویسی از آثار دیگران      ب) استفاده از آیات ، ابیات ومثل ها

پ)    استفاده از زبان محاوره          ت) نوشتن به نثر کهن

14- آوردن کلمه های هم وزن با حروف آخر یکسان در شعر ........ودر نثر ......... نامیده می شود.

15- برای بیان مقصود از ........وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود از .......بهره می گیریم. 

الف) نثر- نظم       ب) علم- شعر      پ)زبان- ادبیات    ت) کلام- کتاب

16- از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای ..........( بگذارد- بگزارد)

17- در کدام گزینه واژه ها هم خانواده هستند؟

الف) ا نصا ف-  اصناف   ب) واقعا- قعود   پ) مصاحبت- حصبه   ت) مجموعه- جامع

18- راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

الف) توجه به معنا   ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ)حفظ کردن  ت)الف و ب

19- کلمه ...........به معنی آسودگی وکلمه ..........به معنای جدایی است. (فراغ-فراق)

20- در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

الف)توقف  ب)شکسته نویسی   پ)سرعت ودقت   ت)حاشیه گذاری

21- یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

 الف) تشدید           ب)واژه های هم آوا         پ)نقطه        ت)همزه

22-درس املا برای ارزشیلبی چه مهارتی فرصت مناسبی است؟

الف) گوش دادن   ب) نوشتن   پ) خواندن   ت) پاسخ الف وب

23) املای کلمات مرکب ، به چه صورتی است ؟

الف) جدا     ب)سرهم    پ) هر دو صورت  ت) خط تیره میان دو جزء

24-یک ضرب المثل یا جمله معروف که در آن کلمه آرزو باشد بنویسید.

25- در بیت زیر متمم ها ومفعول را پیدا کرده ومشخص کنید.

با زبان سبز و با دست دراز         از ضمیر خاک می گویند راز

26- واژه های تشدید دار را در میان واژه های زیر مشخص کنید.

تبسم- عطوفت- جرأ ت –حد اکثر- عبرت

27- در دو بیت زیر مفعول ها را مشخص کنید. (دو مورد)

می کند پر فضای خانه زعطر     گل سجاده ات به وقت نماز

بانگ الله اکبرت در دل          بشکفاند شکوفه های نیاز

28- قالب شعری شعر فرشته مهر کدام گزینه است؟

الف) مثنوی    ب) قطعه   پ) چهار پاره    ت) غزل

29- کدام گزینه از آثار نصر الله مردانی نیست ؟

الف) سمند صاعقه       ب) به قول پرستو

پ)ستیغ سخن            ت) خون نامه خاک

30- شخصیت های ادبی زیر را از نظر زمانی  از قدیم به جدید مرتب کرده وبرای هر کدام یک اثر بنویسید.

(  طاهره ایبد- قیصر امین پور – نصر الله مردانی – محمد جواد محبت- گلشن آزادی- نادر ابراهیمی – محمود کیانوش- دکتر علی شریعتی- سید جعفر شهیدی- پروین اعتصامی- شیخ محمود شبستری- سعدی- مولوی- نظامی- خواجه عبدالله انصاری- خیام نیشابوری )


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/31 - 08:42 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

نمونه سوال عربي پايه هفتم

دسته بندی : نمونه سوالات,

                                                                 

ردیف

شرح سؤالات

بارم

1

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید:

 اجازه-عبادت کن-شب- بسیار آمرزنده –

توانا-فکر می کنند-شنوا-پدیدآورد

 

 

  کلمه

   معنا

  کلمه

  معنا

 

کلمه

  معنا

 کلمه

  معنا

اُعبُد

 

یَتَفَکَّرونَ

 

لیل

 

ذَراَ

 

قدیر

 

سمیع

 

غفور

 

إذن

 

 

 

2

منبع

ترکیب های قرآنی زیر را معنا کنید:

                                                                                 

1-هوالّذی                                      

2-  هَل عَلِمتُم                     

-مُقیمُ الصّلاة

... ... است که  ...............   

                                                                                      

3-اَکثَر النّاس ........                                

4-مِن الظُّلُمات ............                   

    6- اِنَّ المُتَّقینَ  .........  

.                                                                 

3

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:

 

    جنّة

بهشت، باغ

    جنّات

بهشت ها، باغ ها

   صالحة

کارخوب

 

 

 

 

5/0

4

ترکیب زیر را مانند نمونه کامل وترجمه کنید:

خالق= آفریننده + ونَ                  

خالقونَ = آفرینندگان

 

کافر= کافر +ونَ                   

  ...........=.............

5/0

5

ترجمه این آیات وعبارات قرآنی را کامل کنید

 

1-وَکُلَّ شیءٍ عِندهُ بِمقدارٍ

 

و... ...  نزد ... به اندازه است.

 

2-قال اَنَا یوسُفُ وهذا اخی

 

.... من ......هستم و... ... من است.

 

3-ولا نُضیعُ اَجرَ المحسنینَ

 

وازبین نمی بریم ... نیکوکاران را.

 

.4-اِلی اللهِ مرجِعُکُم

 

....    ...است بازگشت ....

 

5-ولکنّ النّاسَ انفُسَهم یظلِمونَ

 

و.... ..... (به) خودشان ظلم می کنند

 

 

6-وماخلقَ اللهُ فی السّموات والارض

 

وآنچه .....  خدا در......و........

4

 

نمره شفاهی :

                                                                                           جمع نمره:

 

نمره کتبی:                    

        منبع:كتاب كار كلاغ سپيد                                                    امضا

                

3برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/13 - 19:30 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

نمونه سوالات اجتماعي تمام دروس

دسته بندی : نمونه سوالات,
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/13 - 19:28 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

1. كدام گزينه حركت صفحه هاي سازنده ي پوسته زمين را در طول ميليون ها سال به بهترين شكل توصيف مي كند؟

الف) آنها ميليون ها سال حركت كرده اند، اما در حال حاضر متوقف شده اند.

ب) آنها ميليون ها سال ساكن بوده اند، اما اكنون حركت مي كنند

ج) آنها همچنان به حركت خود ادامه مي دهند

د) آنها هيچ گاه حركت نكرده اند

 

2. دلايل وگنر براي جابه جايي قاره ها چه بود؟(خرداد 81 – تهران)

الف) تشابه شكل كناره هاي دو قاره، تشابه فسيلي و تشابه جانداران قاره ها

ب) گسترش بستر اقيانوس ها، افزايش ارتفاع كوه ها، وقوع زلزله هاي شديد

ج) تشابه فسيلي، تشابه شكل كناره هاي قاره ها، تشابه برخي از سنگ ها ي قاره ها با هم

د) عدم گسترش سطح زمين علي رغم گسترش بستر اقيانوس ها

 

3. كدام پديده ي زمين شناسي در تمام حاشيه ي ورقه هاي سازنده ي سنگ كره زمين به وجود مي آيد؟ (مرداد 82)

الف) آتش فشان

ب) زلزله

ج) كوه ميان اقيانوسي

د) جزاير قوسي

 

4. در كدام محل ورقه ها، سنگ كره ي جديد تشكيل مي شود؟ (شهريور 82)

الف) ورقه هاي دور شونده

ب) برخورد ورقه ي اقيانوسي با ورقه ي قاره اي

ج) برخورد در ورقه ي قاره اي

د) برخورد دو ورقه اقيانوسي

 

5. محل تشكيل جزاير قوسي در كدام يك از موارد زير است؟ (خرداد 82)

الف) ورقه هاي دور شونده

ب) برخورد ورقه ي اقيانوسي با ورقه ي قاره اي

ج) برخورد دو ورقه ي اقيانوسي

د) برخورد ورقه ي قاره اي

 

6. سنگ ها ي.......جوان تر از سنگ هاي .........است. به دليل ..............

الف) بستر اقيانوس ها – قاره اي – گسترش بستر اقيانوس ها

ب) قاره ها – بستر اقيانوس ها – دور شدن ورقه ها از هم در كف اقيانوس ها

ج) بستر اقيانوس ها – قاره ها – نزديك شدن ورقه ها در بستر اقيانوس ها

د)قاره ها – بستر اقيانوس ها – افزايش ارتفاع كوه ها در اثر نزديك شدن ورقه هاي قاره اي

 

7. منظور از زمين ساخت ورقه اي چيست و توسط چه كسي عنوان شد؟

الف) سنگ كره از قطعاتي ساخته شده كه عمق حدود 20 تا 150 كيلومتري ادامه دارند و آزادانه و مستقل از هم حركت مي كنند و توسط وگنر عنوان شد

ب) ورقه هاي تشكيل دهنده ي سنگ كره ي زمين در حال يكپارچه شدن مي باشند. توسط عده اي از زمين شناسان عنوان شد.

ج) سنگ كره از قطعاتي ساخته شده كه در زير قاره ها، اقيانوس ها يا هر دوي آنها است كه تا عمق 20 تا 150 كيلومتري ادامه دارند، آزادانه و مستقل از هم حركت مي كنند. توسط عده اي از زمين شناسان عنوان شد.

د) ورقه هاي تشكيل دهنده سنگ كره زمين در حال يكپارچه شدن مي باشند. توسط وگنر عنوان شد.

 

8. ورقه ها نسبت به هم به كدام شكل زير حركت نمي كنند؟

الف) دور شدن

ب) نزديك شدن

ج) بالاآمدن

د) لغزيدن

 

8. نظريه هاي غالب در مورد گسترش بستر اقيانوس ها كدام است؟

الف) همرفت

ب) جاذبه زمين

ج) افزايش چگالي بخشي از نرم كره و بالا آمدن آن بخش

د) كاهش دما و فشار در بخش هايي از نرم كره

 

10 – محل خروج نرم كره و گسترش موضعي وسعت زمين بيشتر در چه محلي قرار دارد؟


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/3 - 15:28 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

1)جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید؟1/5نمره

الف)جدول تناوبی عناصر بر اساس افزایش ............................تنظیم شده است.

ب)هنگام پراکنده شدن یونها در آب ،.................................آب افزایش میابد.

ج) نظریه ی .............................توسط داروین بیان شد

2)عبارت صحیح را با (ص)و غلط را با (غ) مشخص کنید.1/5نمره

الف)اتم هلیوم ساده ترین و سبک ترین اتم شناخته شده است.(     )

ب)تفاوت ایزوتوپ ها در تعداد نوترون ها می باشد .(     )


ج) طبق نظریه لامارک صفات اکتسابی ارثی می شوند.(     )


3)گزینه صحیح را با علامت (×) مشخص کنید. 2نمره

(aدر ماده ای با فرمول شیمیایی Na2CO3 چند عنصر وجود دارد؟

الف)4                         ب)6                                          ج)3                              د)5       

 

(bسدیم کلرید چه نوع ترکیبی است؟

الف) مولکولی                          ب)کووالانسی               ج)یونی                          د) قلیایی 

 

(cکدام یک از موارد زیر غیر الکترولیت است؟

الف) آبلیمو                ب) سرکه                       ج) شکر                          د) جوش شیرین

 

(dکدام ترکیب مولکولی در صنعت به عنوان کود شیمیایی کاربرد دارد؟

الف) اتانول                  ب) اتیلن گلیکول            ج) تفلون                            د)آمونیاک

 

4)آلومینیوم فلزی است که در جدول تناوبی به صورت Al1327نشان داده شده است.2نمره

الف) آلومینیوم چندمین عنصر جدول تناوبی است؟

ب)تعداد الکترون ها و پروتون ها و نوترون های آن چه قدر است؟

ج)آیا این اتم خنثی است ؟چرا؟

 

5) ويژگي مهم تركيب‌هاي يوني چيست؟ انمره

 

6). مدل اتمي بور را براي اتم ليتيم با عدد اتمي 3 و عدد جرمي 7  رسم كنيد.  1نمره 

7) دو مورد از ویژگی بازها را نوشته و دو ماده باز مثال بزنید؟2نمره

 

8) معادله خنثی شدن را بنویسید؟1نمره

9)چرا دریا و دریاچه ها برای تشکیل فسیل مناسب تر از سایر مناطق هستند؟1نمره

10) سه مورد از محل های روی خشکی را نام ببرید که امکان تشکیل فسیل در آنها وجود دارد؟5/1نمره

11)یون چیست و پیوند یونی را تعریف کنید؟2نمره


12) نظریه دووریس (جهش) را بنویسید و دو عاملی را که موجب تغییر در مولکول  DNAمی شود را نام ببرید؟2نمره

13)مدل اتمی بور  و رادر فورد چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟1نمره


14)چرا به ایزوتوپ ها هم مکان می گویند؟5/0نمره

موفق و سر بلند باشید


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/3 - 15:26 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر