s

نمونه سوال فارسي پايه هفتم

دسته بندی : نمونه سوالات,


1-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 

الف) مثنوی معنوی ،سروده شاعر بزرگ ایران ................است.

 

ب) به ...............عنوان پدر شعر نو را داده اند وبه ..............عنوان بنیان گذار شعر کودک در ایران را داده اند.

 

پ) خواجه عبدالله انصاری به ...............لقب یافته است.

 

ت) بیشتر قطعات  این شاعر................به صورت مناظره است.

 

ث) واژه هایی که هم معنا هستند ..........وواژه هایی که تلفظ یکسان واملا وکاربرد متفاوت دارند ........نامیده می شوند.

 

ج) .............. روشنگر بزرگ معاصر وصاحب اثر مهم "کویر" است.

 

چ) مخالف واژه " مقتدر " کلمه ...........است.

 

2- مصرع دوم " قلب سرشار از عطوفت تو " کدام گزینه است؟

 

الف) خرم از تو بهار ایمان است          ب) روشن از آفتاب قرآن است

 

پ)   برق رنگین کمان امید است         ت) باغ آیینه گون توحید است

 

3-گونه گفتاری  یا محاوره ای  را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

 

الف) به هیچ وجه نباید استفاده کرد          ب) در داستان ها

 

پ)   در نقل قول ها وسبک های ویژه        ت) همواره می توان به کار برد

 

4- آرایه های ادبی  هر کدام از مصراع ها را جلوی خودش بنویسید .

 

(تلمیح- واج آرایی- تکرار- تضاد- تشخیص- تشبیه- مناظره- سجع- شبکه معنایی- ضرب المثل)

 

الف) بردرختی شکوفه ای خندید ................

 

ب) دانایی ده که از راه نیفتیم وبینایی ده که در چاه نیفتیم . .............

 

پ)می خواهم مثل لبخند باز شوم ................

 

ت) تو را  آسودگی باید مرا رنج. .................

 

ث) گفت وگوی دو یا چند شخصیت  ، در اثر ادبی................

 

ج) من به شما دروغ نمی گویم ، شما هم به من دروغ نگویید. ...................

 

چ) زنگ تفریح را که زنجره زد       باز هم در کلاس غوغا شد................

 

ح) توی گلدسته های یک گنبد          روز وشب زایر حرم باشیم.................

 

خ) آزموده را آزمودن خطاست.................

 

د) ای یاد تو مونس روانم               جز نام تو نیست بر زبانم  ..................

 

5- معنی ومفهوم ابیات وعبارات زیر را بنویسید.

 

الف) نگردد شاخک بی بن برومند         زتو سعی و عمل باید زمن پند

 

ب) این درختانند همچون خاکیان       دست ها برکرده اند از خاکدان

 

پ) ای تن ! رنج از بهر خدای بکش.

 

ت) ای هست کن اساس هستی           کوته زدرت دراز دستی

 

6- کلمه ها را معنی کنید.

 

بخسب: ............زنجره: ...............معرفت:.............زایر :.................

 

متعبد:...............عنایت:................کام:.................مستجاب:...............

 

7- در مصراع " خرم از تو بهار ایمان است "

 

الف) تشبیه کدام است؟....................ب) متمم کدام است؟..............................

 

8-منظور از ضمیر" خود " ، در مصراع اول ودوم این بیت چیست؟

 

از ظلمت خود رهاییم ده     با نور خود آشناییم ده

 

9- با توجه به شعر ، موارد خواسته شده را بنویسید.

 

سعدی شیرین سخن ] گفت به فصل بهار ] خوب جهان را ببین] هر چه ببینی کم است ] برورق سبز برگ ] خط خدا را بخوان.

 

الف) نهاد..............ب)متمم..............پ) مسند..............ت) مفعول................

 

10-با توجه به بیت مقابل بنویسید این بیت ، چند جمله دارد وزیر فعل خط بکشید.

 

هجوم فتنه های آسمانی          مرا آموخت علم زندگانی

 

11- عبارت زیر را از زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

 

( سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم ویک گوشه بهش جا بدم.)

 

12- اگر بیت روبه رو را به زاویه دید سوم شخص تبدیل کنید ، چند کلمه تغییر می کند؟

 

"  نگشت آسایشم یک لحظه دمساز     گهی از گربه ترسیدم گه از باز "

 

13- چه عاملی بر اعتبار وارزش کلام می افزاید؟

 

الف) رونویسی از آثار دیگران      ب) استفاده از آیات ، ابیات ومثل ها

 

پ)    استفاده از زبان محاوره          ت) نوشتن به نثر کهن

 

14- آوردن کلمه های هم وزنبا حروف آخر یکسان در شعر ........ودر نثر .........نامیده می شود.

 

15- برای بیان مقصود از ........وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود از .......بهره می گیریم. 

 

الف) نثر- نظم       ب) علم- شعر      پ)زبان- ادبیات    ت) کلام- کتاب

 

16- از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای ..........( بگذارد- بگزارد)

 

17- در کدام گزینه واژه ها هم خانواده هستند؟

 

الف) ا نصا ف-  اصناف   ب) واقعا- قعود   پ) مصاحبت- حصبه   ت) مجموعه- جامع

 

18- راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

 

الف) توجه به معنا   ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ)حفظ کردن  ت)الف و ب

 

19- کلمه ...........به معنی آسودگی وکلمه ..........به معنای جدایی است. (فراغ-فراق)

 

20- در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

 

الف)توقف  ب)شکسته نویسی   پ)سرعت ودقت   ت)حاشیه گذاری

 

21- یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

 

 الف) تشدید           ب)واژه های هم آوا         پ)نقطه        ت)همزه

 

22-درس املا برای ارزشیلبی چه مهارتی فرصت مناسبی است؟

 

الف) گوش دادن   ب) نوشتن   پ) خواندن   ت) پاسخ الف وب

 

23) املای کلمات مرکب ، به چه صورتی است ؟

 

الف) جدا     ب)سرهم    پ) هر دو صورت  ت) خط تیره میان دو جزء

 

24-یک ضرب المثل یا جمله معروف که در آن کلمه آرزو باشد بنویسید.

 

25- در بیت زیر متمم ها ومفعول را پیدا کرده ومشخص کنید.

 

با زبان سبز و با دست دراز         از ضمیر خاک می گویند راز

 

26- واژه های تشدید دار را در میان واژه های زیر مشخص کنید.

 

تبسم- عطوفت- جرأ ت –حد اکثر- عبرت

 

27- در دو بیت زیر مفعول ها را مشخص کنید. (دو مورد)

 

می کند پر فضای خانه زعطر     گل سجاده ات به وقت نماز

 

بانگ الله اکبرت در دل          بشکفاند شکوفه های نیاز

 

28- قالب شعری شعر فرشته مهر کدام گزینه است؟

 

الف) مثنوی    ب) قطعه   پ) چهار پاره    ت) غزل

 

29- کدام گزینه از آثار نصر الله مردانی نیست ؟

 

الف) سمند صاعقه       ب) به قول پرستو

 

پ)ستیغ سخن            ت) خون نامه خاک

 

30- شخصیت های ادبی زیر را از نظر زمانی  از قدیم به جدید مرتب کرده وبرای هر کدام یک اثر بنویسید.

 

(طاهره ایبد-قیصر امین پور – نصر الله مردانی –محمد جواد محبت- گلشن آزادی- نادر ابراهیمی –محمود کیانوش-دکتر علی شریعتی- سید جعفر شهیدی- پروین اعتصامی-شیخ محمود شبستری- سعدی- مولوی- نظامی- خواجه عبدالله انصاری- خیام نیشابوری)

جمع نمرات 20


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/1/22 - 13:26 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر