1. كدام گزينه حركت صفحه هاي سازنده ي پوسته زمين را در طول ميليون ها سال به بهترين شكل توصيف مي كند؟

الف) آنها ميليون ها سال حركت كرده اند، اما در حال حاضر متوقف شده اند.

ب) آنها ميليون ها سال ساكن بوده اند، اما اكنون حركت مي كنند

ج) آنها همچنان به حركت خود ادامه مي دهند

د) آنها هيچ گاه حركت نكرده اند

 

2. دلايل وگنر براي جابه جايي قاره ها چه بود؟(خرداد 81 – تهران)

الف) تشابه شكل كناره هاي دو قاره، تشابه فسيلي و تشابه جانداران قاره ها

ب) گسترش بستر اقيانوس ها، افزايش ارتفاع كوه ها، وقوع زلزله هاي شديد

ج) تشابه فسيلي، تشابه شكل كناره هاي قاره ها، تشابه برخي از سنگ ها ي قاره ها با هم

د) عدم گسترش سطح زمين علي رغم گسترش بستر اقيانوس ها

 

3. كدام پديده ي زمين شناسي در تمام حاشيه ي ورقه هاي سازنده ي سنگ كره زمين به وجود مي آيد؟ (مرداد 82)

الف) آتش فشان

ب) زلزله

ج) كوه ميان اقيانوسي

د) جزاير قوسي

 

4. در كدام محل ورقه ها، سنگ كره ي جديد تشكيل مي شود؟ (شهريور 82)

الف) ورقه هاي دور شونده

ب) برخورد ورقه ي اقيانوسي با ورقه ي قاره اي

ج) برخورد در ورقه ي قاره اي

د) برخورد دو ورقه اقيانوسي

 

5. محل تشكيل جزاير قوسي در كدام يك از موارد زير است؟ (خرداد 82)

الف) ورقه هاي دور شونده

ب) برخورد ورقه ي اقيانوسي با ورقه ي قاره اي

ج) برخورد دو ورقه ي اقيانوسي

د) برخورد ورقه ي قاره اي

 

6. سنگ ها ي.......جوان تر از سنگ هاي .........است. به دليل ..............

الف) بستر اقيانوس ها – قاره اي – گسترش بستر اقيانوس ها

ب) قاره ها – بستر اقيانوس ها – دور شدن ورقه ها از هم در كف اقيانوس ها

ج) بستر اقيانوس ها – قاره ها – نزديك شدن ورقه ها در بستر اقيانوس ها

د)قاره ها – بستر اقيانوس ها – افزايش ارتفاع كوه ها در اثر نزديك شدن ورقه هاي قاره اي

 

7. منظور از زمين ساخت ورقه اي چيست و توسط چه كسي عنوان شد؟

الف) سنگ كره از قطعاتي ساخته شده كه عمق حدود 20 تا 150 كيلومتري ادامه دارند و آزادانه و مستقل از هم حركت مي كنند و توسط وگنر عنوان شد

ب) ورقه هاي تشكيل دهنده ي سنگ كره ي زمين در حال يكپارچه شدن مي باشند. توسط عده اي از زمين شناسان عنوان شد.

ج) سنگ كره از قطعاتي ساخته شده كه در زير قاره ها، اقيانوس ها يا هر دوي آنها است كه تا عمق 20 تا 150 كيلومتري ادامه دارند، آزادانه و مستقل از هم حركت مي كنند. توسط عده اي از زمين شناسان عنوان شد.

د) ورقه هاي تشكيل دهنده سنگ كره زمين در حال يكپارچه شدن مي باشند. توسط وگنر عنوان شد.

 

8. ورقه ها نسبت به هم به كدام شكل زير حركت نمي كنند؟

الف) دور شدن

ب) نزديك شدن

ج) بالاآمدن

د) لغزيدن

 

8. نظريه هاي غالب در مورد گسترش بستر اقيانوس ها كدام است؟

الف) همرفت

ب) جاذبه زمين

ج) افزايش چگالي بخشي از نرم كره و بالا آمدن آن بخش

د) كاهش دما و فشار در بخش هايي از نرم كره

 

10 – محل خروج نرم كره و گسترش موضعي وسعت زمين بيشتر در چه محلي قرار دارد؟


برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/3 - 15:28 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر