علوم تجربی هفتم پایان فصل 9

دسته بندی : نمونه سوالات,

1- شدت جاذبه در ماه تقریباً 7/1 است. اگر در سطح ماه وزن یک جسم 1/5 نیوتون باشد وزن آن در سطح زمین .......  خواهد بود .


الف)4/29 نیوتون     ب) 1/5 نیوتون     ج) 300 نیوتون      د ) صفر


2- جرم یک مکعب فلزی به ضلع 2 سانتیمتر 056/0کیلوگرم است چگالی آن برابر ............گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد .

الف)  007/0           ب) 28          ج) 028/0                   د) 7


3- در کدام دو تغییر زیر جنبش مولکولها زیاد می شود ؟

الف)تبخیر و ذوب  ب)ذوب و انجماد ج) میعان و چگالش  د)  تبخیر و میعان

ایستگاه علوم

4- میزان انبساط مقدار یکسانی از کدام ماده زیر در اثر مقدار مشخصی گرما کمتر است ؟

الف) اکسیژن    ب) الکل       ج) شیشه                د) مس


5- بر اساس ساختار اتمی کدام یک از عبارت های زیر نادرست است ؟ 

الف) اتم ها دارای هسته ای با بار مثبت هستند          

 ب) نوترون ها دارای بار مثبت و در داخل هسته اتم می باشند

ج) در هر اتم در حالت عادی تعداد الکترون ها برابر پروتون ها می باشد

د) اندازه ی اتم های مواد مختلف با هم برابر نیست .

6- ماده ای که از کنار هم قرار گرفتن بی شمار اتم مثل هم تشکیل شده است ............... نام دارد ایستگاه علوم

الف) عنصر مولکولی      ب) عنصر فلزی    ج) ترکیب   د) مخلوط

7- علی سه ماده  را در اختیار دارد برای انها آزمایش سختی انجام داده است ماده A ماده B را خط می اندازد و ماده C هر دو ماده دیگر را می خراشد ترتیب سختی آنها در کدام گزینه درست آمده است ؟

الف)A>B>C       ب) B>C>A         ج) C>A>B           د) A> C> B

8- درصد کربن در کدام یک از آلیاژهای زیر بیشتر است ؟

الف) فولاد زنگ نزن      ب) برنج        ج) فولاد         د) چدن

9- کدام یک از جملات زیر درست است ؟ ایستگاه علوم

الف ) ازطلای خالص برای تولید وسایل زینتی گران قیمت استفاده می کنند .

ب) برنز آلیاژی از قلع و مس است که سختی آن از مس کمتر است .

ج) گاهی برای تهیه آلیاژ فلزات از نافلزها مانند کربن استفاده می کنند .

د) هرچه میزان مس در آلیاژ طلا بیشتر باشد سختی آن بیشتر است .

 

10- افزودن اکسید کدام فلز به لعاب سبب تولید ظروفی با رنگ سبزمی گردد؟

الف) مس       ب) کروم             ج) نیکل                     د) آهن

11- کدام گزینه درست نیست ؟

الف) 97درصد حجم آب کره دردریا ها و اقیانوس ها قرار دارد .   

ب) 75 درصد سطح زمین را آب پوشانده است

ج) بیشترآبهای شیرین روی زمین در رودخانه ها جاری است .   

د) بیشترآبهای شیرین به صورت یخچال ها میباشند

12- کدام گزینه در مورد جزر و مد صحیح نمی باشد  ؟

الف) عامل جزر و مد باد می باشد .    ایستگاه علوم          

ب) به بالا آمدن آب مد و به پایین رفتن آب جزر می گویند .

  ج) ازجزر و مد برای تولید برق استفاده می کنند .          

 د) از جزر و مد برای ماهیگیری استفاده می کنند .

13- کدامیک ازویژگی های آب های زیر زمینی می باشد ؟

الف ) مواد محلول آن ها کم است                          

 ب) دمای آن ها ثابت نیست

ج) آلودگی میکروبی آن ها کمتراز آب های سطحی است      

د) غالباً دارای بوی خاصی هستند

14- درکدامیک میزان آب های زیرزمینی بیشتر است ؟ ( مقداربارندگی یکسان)

الف) زمین کم شیب کم و بدون پوشش گیاهی                  

ب) زمین هموار  و ماسه ای

 ج) زمین رسی هموار    ایستگاه علوم        

 د) زمین  با شیب زیاد و پوشش گیاهی

15- محمد با نیروی80 نیوتون جسمی 40 کیلوگرمی را  3  مترروی زمین کشید اوچند ژول کارانجام داده است؟

الف) 1200 ژول   ب) 480  ژول     ج) 240  ژول        د) 120 ژول 

16- کدام گزینه از لحاظ انرژی با بقیه متفاوت است  ؟

الف) فنر کشیده شده            ب) آب پشت سد    

 ج) یک حبه قند                   د) تیر پرتاب شده

17- کدام وسیله ازلحاظ تبدیل انرژی عکس موتور الکتریکی عمل می کند ؟

الف) بلندگو        ب) لامپ             ج) اتو                 د) ژنراتور

18- کدام یک ازسوخت های فسیلی منشا گیاهی دارد ؟

الف) نفت      ب) زغال سنگ        ج) گاز            د) نفت و گاز

19- پاک ترین و بهترین روش تولید برق کدام است ؟

الف) استفاده از باد                ب) استفاده از انرژی خورشید          

ج) برق آبی   ایستگاه علوم    د) برق هسته ای

20- منبع کدام یک از انرژی های زیر خورشید نیست ؟

الف) انرژی امواج دریا             ب) انرژی زمین گرمایی      

ج) انرژی هسته ای               د) گزینه ب و ج

 برچسب‌ها :
نویسنده: ساناز | نسخه قابل چاپ | 1393/2/3 - 14:56 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر